Økonomi · Årsrapport


 

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med opholdsstedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Syd.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Økonomisk tilsyn

Konklusion på Socialtilsyn Syd’s tilsynsrapport vedr. opholdsstedets økonomi i den nyeste tilsynsrapport fra september 2019:

” Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt.
Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være
gennemskueligt for socialtilsynet.
Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang
nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede.
Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.”