Spørgsmål og Svar

 

Hvornår startede opholdsstedet?

Opholdsstedet blev godkendt i 2004 af Fyns Amt. 

Hvad er stedets historie?

Bygningerne, som i dag rummer Opholdsstedet i Bogense, har i årenes løb haft mange forskellige former og farver. 

Fra ca. 1860´erne har der i bygningerne været et garveri, dvs. fabrik, som i 1978 blev købt af Den selvejende institution Fælleseje, som indledte en større ombygning, så bygningerne fremover kunne bruges som skole.

I 1978 startede Bogense Efterskole, derefter åbnede Den rejsende Højskole i Bogense og Bogense Husholdningsskole. Disse tre skoler ophørte med deres aktiviteter i slutningen af´90´erne.

I 2000 og i 2004 blev de nuværende institutioner, Bogense Heldagsskole og Opholdsstedet i Bogense oprettet og startede deres aktiviteter.

Skolerne blev i 1978 startet af lærere fra Den rejsende Højskole på Tvind ved Ulfborg og var en del af det tidligere pædagogiske fællesskab Skolesamvirket Tvind, og derfor blev stedet i mange år kaldt Tvind-skolen, blandt beboerne i Bogense.

Bogense Heldagsskole har de sidste 20 år uddannet unge, som har haft brug for et særligt individuelt tilrettelagt skoletilbud. Skolen modtager pt unge, udover den skolepligtige alder, i 10.kl. og 11.kl.-skoletilbud, STU-programmer og i individuelle beskæftigelsesforløb.

Opholdsstedet i Bogense har siden sin start i 2004 som socialpædagogisk opholdssted taget imod unge, som af den ene eller anden årsag, af deres hjemkommune anbringes udenfor deres hjem i en kortere eller længere periode. Målgruppen er unge fra 10 år og opefter, læs mere her: Målgruppe

Hvordan er opholdsstedet organiseret rent juridisk?

Opholdsstedet i Bogense er en selvstændig juridisk og økonomisk uafhængig enhed, som er organiseret som en selvejende fond.

Bente Hansen er leder af opholdsstedet.

Pædagogiske netværk

Opholdsstedet i Bogense er en del af interessefællesskabet, som er udsprunget fra det tidligere Skolesamvirket Tvind.

Der er i løbet af de mange år, først på efterskolerne, husholdningsskolerne og højskolerne blevet skabt gode  traditioner og udviklet pædagogiske erfaringer, som der bygges videre på, men i nye “former” tilpasset den målgruppe af unge, som er på opholdsstedet.

Vi deltager i fællesarrangementer af sportslig og kulturel art, f.eks.  “OL på Tvind”- et sportsstævne, med 5-600 elever og lærere, som dyster i mere end 60 forskellige discipliner. Vi deltager i Sommerteaterstævne og Efterårskoncert på Juelsminde Dagskole, hvor hver skole/sted optræder med teater eller poesi, sang og kunst og i starten af året er det Vinterkoncerten, der står på programmet, et klassisk koncert-arrangement, som de seneste år har fundet sted i Holstebro Musikteater.

Hvert sted er ”sin egen”. Hvert sted har sit eget lærerråd og sin egen bestyrelse, men der er fællestræk, fordi vi har fælles rødder. Mange, både lærere og elever, kender hinanden, fordi vi mødes til de store arrangementer hvert år.

Nogle gange om året er der konferencer med relevante oplægsholdere, planlægning af de store højdepunkter, samt deling af erfaringer af faglig karakter.

 

Ledelsen på Opholdsstedet i Bogense er også en del af et §107-netværk på Fyn, som mødes 4 gange om året. Det er et netværk, som består af fynske Botilbud, som mødes og udveksler erfaringer omkring faglige spørgsmål, ofte relateret til driftsspørgsmål, nye udfordringer på det sociale område og i det hele taget sparring med ledelser, som arbejder med lignende spørgsmål som én selv.

 

LOS – de private sociale tilbud

Opholdsstedet i Bogense er medlem af LOS, Landsorganisationen for Sociale Tilbud. Opholdsstedet deltager i landsmøder, konferencer og kurser, som arrangeres i LOS regi.

Hvordan er opholdsstedets økonomi organiseret?

Alle økonomiske midler, som Opholdsstedet i Bogense modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for de unge på Opholdsstedet.

Hvordan fastsættes opholdsprisen?

Opholdsstedet i Bogense får hvert år godkendt det kommende års budget hos Socialtilsyn Syd og dette budget ligger til grund for beregningen af grundprisen for en anbringelse. Kommunerne henvender sig nogle gange  med ekstraordinære opgaver i forhold til en evt. kommende anbringelse. I disse særlige tilfælde udarbejdes der et tilbud, som tager udgangspunkt i de specifikke behov, som handleplanen udtrykker.

For hver elev, som er indskrevet, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem den anbringende kommune og institutionen. Det er lederen i samråd med de ansatte medarbejdere på opholdsstedet, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes indenfor de budgetterede rammer.

Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetterne overholdes og opgaverne løses på en forsvarlig pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssig måde. Regnskaberne revideres af en registreret revisor og sendes til tilsynet.

Har opholdsstedet tegnet overenskomst?

Opholdsstedet kan ikke tegne overenskomst. Årsagen er, at opholdsstedet laver ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. Pædagogiske fagforeninger ønsker tre måneders opsigelse. Opholdsstedet kan kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. anbringelserne.

Opholdsstedet følger overenskomsten så vidt muligt.

Hvem ejer bygningerne?

Den selvejende Institution, Fælleseje ejer bygningerne, som Opholdsstedet i Bogense lejer. Lejekontrakterne er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Kan man blive praktikant på opholdsstedet?

Opholdsstedet modtager praktikanter fra lærer-, pædagog- og socialrådgiverseminarier, de senere år hovedsagelig fra University College Lillebælt i Odense. 

Opholdsstedet modtager også praktikanter fra Den rejsende Højskole på Sydsjælland, når de har elever på et højskoleophold, som har et pædagogisk praktikforløb, som en del af sit program.

De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter og som aktive i fritidsaktiviteter m.m. til stor gavn for det pædagogiske arbejde. Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer, gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.